O „world music”

Tradicionalna izvorna muzika svakog naroda na svetu je globalnog karaktera i pripada globalnom nasleđu celokupnog čovečanstva. Jedino ona održava i uspeva da očuva izvornu vezu čoveka i čoveka, a ne neke istorije, geografije, ekonomije itd. I uvek kada se na globalnom svetskom planu nametala potreba za novim muzičkim stilom, uvek je to počinjalo od tradicionalne muzike. (Dragan Dautovski, makedonski muzičar i kompozitor).

Novo razumevanje kulture zvuka začeto je početkom osamdesetih godina 20. veka kompromisom između tradicionalnih muzičkih kultura i savremenih muzičkih tokova. Ovakva koherencija proizvela je poližanr nazvan „world music” („muzika sveta”). „World music” je zahvaljujući svojoj umetničkoj širini vrlo brzo dobio na značaju u modernom društvu. On je mnogo više od bukvalnog shvatanja pojma „muzika”, jer svojim konceptom dotiče sociološko – filozofske ideje Novog doba. „World music” doprinosi viđenju sveta sastavljenog od nebrojano mnogo lokalnih tradicija i nacionalnih muzika koje su međusobno različite ali ipak jednake po svojoj vrednosti. Dvadeseti vek obeležio je jazz, rock i pop dok 21. vek pripada „muzici sveta”, svojevremeno je izjavio Piter Gebrijel, jedan od rodonačelnika ovog pravca.

O asocijaciji

World Music asocijacija Srbije je osnovana 2000. godine i od svog osnivanja nastoji da afirmiše i populariše world music u Srbiji.

Dana 14. januara 2019. godine, Ministarstvo kulture i informisanja je donelo rešenje, kojim je World Music asocijaciji Srbije (WMAS) dodeljen status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije, za područje kulture: istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ovo je za Asocijaciju značajna vest koja potvrđuje da su naša nastojanja prethodnih godina da predstavimo, sačuvamo i istražimo tradicionalnu i world muziku bila uspešna, a da su naši projekti bili delotvorni i vidljivi.

Osnovni zadaci asocijacije su afirmacija nacionalne „world music” kulture, edukacija društva i saradnja sa organizacijama i pojedincima istih opredeljenja u svetu. Radi ostvarenja svojih ciljeva, asocijacija pokreće niz akcija i projekata među kojima su najznačajniji: