На основу Статута World Music асоцијације Србије (WMAS) – Репрезентативног удружења у области културе, а у складу са Правилником о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Сл. гласник РС бр. 9/17 , 96/19 ), Управни одбор World Music асоцијације Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЛИЦА – самосталног стручњака у култури за подручје –  истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа (у наставку НКН) у четворогодишњем периоду

Позив за пријављивање за стицање статуса „самостални стручњак у култури за подручје –  истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа“ је стално отворен што значи да се можете пријавити у било ком тренутку следећи доле описану процедуру.

Право на пријављивање остварује се на основу Закона о култури (Сл. Гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020), те  Правилником о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (преузмите овде), и Правилником о раду комисије за утврђивање статуса лица – самосталног стручњака у култури за подручје НКН (преузмите овде).

Статус самосталног стручњака у култури обезбеђује да, уколико испуњавате критеријуме дате у Правилницима, остварујете право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање.

Статус траје четири године након којих се статус или обнавља или прекида а према Правилнику о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Сл. гласник РС бр. 9/17 , 96/19 ) и Правилнику о раду комисије за утврђивање статуса лица – самосталног стручњака у култури за подручје – истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа

О пријавама одлучује Стручна комисија коју чине пет стручњака из области од значаја за проучавање, заштиту и очување НКН. Комисија се састаје периодично а обзиром на број пријава. По одлуци Комисије могуће је уложити жалбу Министарству културе и информисања Републике Србије, ул. Влајковићева бр. 3 Београд

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРИЈАВУ?

Подносилац захтева, осим пријавног формулара (који можете преузети овде), доставља и следећа документа:

– кратку биографију са контакт подацима

– изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;

– фотокопију личне карте;

– фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања (диплома, уверење, и сл,);

– уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или оверену фотокопију радне књижице;

– друге доказе о професионалном раду и испуњености ближих услова из чл 6. и чл 7. Правилника о раду комисије за утврђивање статуса лица – самосталног стручњака у култури за подручје НКН (преузмите овде).

КАКО И ГДЕ СЕ ПРИЈАВИТИ?

Попуњен формулар и потребну документацију можете предати лично (радним данима од 10 до 14 часова) или послати поштом на адресу: World Music асоцијацијa Србије, ул. Саве Ковачевића 2/4 Јагодина 35000

Такође, захтев и потрeбну документацију у електронској форми можете послати и путем имејла на адресу etnoumlje@gmail.com За додатне информације контактирајте нас путем телефона 062 11 23 736