Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина за 2023. годину – Записник Комисије за 2023. годину

Преузмите записник комисије за 2023. годину >>

__________________________

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина за 2023. годину

Дана 27. новембра 2023. године, Министарство културе и информисања Републике Србије је расписало Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, и трајаће закључно са даном 26. децембар 2023. године.

Позивамо све заинтересоване стручњаке у култури, као и практичаре, извођаче и носиоце за подручје – истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа, који сматрају да испуњавају услове Јавног позива, да World Music асоцијацији Србије или Удружењу кореографа народних игара Србије доставе пријаве НАЈКАСНИЈЕ ДО СРЕДЕ, 20. ДЕЦЕМБРА 2023. (напомена: уколико се пријава шаље поштом, молимо вас да користите сервис брзе поште). У случају непотпуне пријаве, World Music асоцијација Србије обавестиће подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и пошаље исправке брзом поштом, најкасније до 23. децембра у 15 ч, уз упозорење да ће пријава бити одбачена уколико се исправке не доставе у року. Два репрезентативна удружења, на заједничкој седници, донеће образложену одлуку о избору највише три лица за која ће бити поднет предлог Министарству културе и информисања Републике Србије најкасније до 25. децембра 2023. г.

Право на Признање може остварити уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије, који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом:

1) да је допринео развоју културних вредности у Републици Србији односно њеној међународној афирмацији;

2) да је добитник најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, и то:

– републичка награда за посебан допринос развоју културе,

– награда за животно дело,

– стручне награде са међународних фестивала,

– награде са фестивала и манифестација од републичког значаја,

– стручне награде удружења,

– локалне награде и друштвена признања,

– друге стручне међународне и домаће награде и признања из подручја културе;

3) да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за која се додељује Признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе.

4) да је остварио право на пензију.

ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

Фаза 1. Подношење пријаве за доделу Признања (одвија се у репрезентативним удружењима у култури).

Од тренутка расписивање овог јавног позива, уметник односно стручњак у култури подноси пријаву за доделу Признања репрезентативним удружењима у култури, који репрезентују подручје културе за које се уметник, односно стручњак у култури пријављује.

Фаза 2. Подношење образложеног предлога за доделу Признања

Репрезентативна удружења у култури, у току трајања јавног позива, подносе Министарству образложени предлог за доделу Признања. Ако једно подручје у култури, репрезентују два репрезентативна удружења у култури, образложени предлог се усваја након одржане заједничке седнице тих удружења и након тога доставља Министарству.

За свако подручје културе у току године репрезентативна удружења у култури могу да предложе највише три уметника, односно стручњака у култури.

Национални савет националне мањине у току трајања јавног позива у току једне године може да предложи једног уметника односно стручњака у култури, који је припадник националне мањине.

Уз образложени предлог на јавни позив, поред доказа о испуњености услова из члана 3. ове уредбе, доставља се и:

кратка биографију предложеног кандидата;

образложена оцена вредности доприноса у области културе;

листа награда и признања. (Акт који доносе репрезентативна удружења у култури)

Доказе о испуњености услова кандидата за Признање права који се тичу држављанства и својства осигураника у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању Министарство прибавља по службеној дужности, уз сагласност лица на које се ти подаци односе.

Фаза 3. Предлагање листе кандидате за доделу Признања од стране Комисије

Испуњеност услова за доделу Признања утврђује Комисија.

Чланове Комисије именује министар надлежан за послове културе на период од три године, са могућношћу поновног именовања.

Комисија има седам чланова који се именују из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури, од којих је један представник националних савета националних мањина.

Административно-техничку потпору Комисији пружа министарство надлежно за послове културе.

Комисија разматра достављене образложене предлоге, врши ужи избор и, у року до 60 дана од  дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу Признања.

Фаза 4. Доношење Предлога о додели Признања од стране Министарства

Министарство, полазећи од предлога Комисије и финансијских средстава обезбеђених у буџету Републике Србије, предлаже Влади акт о додели Признања, за највише до 20 уметника, односно стручњака у култури.

Фаза 5. доношење решења о додели признања од стране Владе

Влада доноси решење о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина.

Признање се додељује и исплаћује уметнику, односно стручњаку у култури у виду доживотног месечног новчаног примања, у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији за месец јул претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Признање се исплаћује почев од првог наредног месеца од месеца у којем је донето решење. Признање се исплаћује из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије са раздела Министарства културе и информисања.

Више о овом Јавном позиву, погледајте на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије.

За све додатне информације, можете се обратити World Music асоцијацији Србије, путем имејл адресе: etnoumlje@gmail.com или телефоном 062 11 23 736 (од 10 до 14 часова).

__________________________

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина за 2022. годину – Записник Комисије за 2022. годину

World Music асоцијација Србије

репрезентативно удружење у култури

ул. Саве Ковачевића 2/4, 35000 Jaгодина

Удружење кореографа народних игара Србије

репрезентативно удружење у култури

ул. Гандијева 198, 11000 Београд

У Београду, 7. 12. 2022. г.

Министарству културе Републике Србије

Влајковићева 3

11000 Београд

Предмет: Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина

 Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина је 10. 11. 2022. године објавило Министарство културе и информисања Републике Србије а на својој Интернет страници га је широј јавности проследила и World Music Асоцијацијa Србије worldmusic.org.rs/javni-poziv-priznanje-za-vrhunski-doprinos-nacionalnoj-kulturi као и Удружење кореографа народних игара Србије uknis.rs, уз напомену да се пријаве шаљу до 29. 11. о.г. а како би се благовремено, до 9. 12. о.г, Министарству културе и информисања упутио образложен предлог кандидата за стицање Признања.

Сходно Уредби о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина (Сл. Гласник РС 6/20) репрезентативна удружења World Music Асоцијација Србије и Удружење кореографа народних игара Србије су на заједничкој седници одржаној 7. 12. о.г. формирали комисију са задатком да размотри пријаве доспеле на Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, те да Министарству културе и информисања Републике Србије достави образложени предлог кандидата за стицање овог признања.

Комисију чине:

 • Саша Срећковић, етнолог, УНЕСКО тренер за имплементацију Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа
 • др Маша Вукановић, етнолог (испред World Music Асоцијације Србије)
 • Марија Витас, етномузиколог (испред World Music Асоцијације Србије)
 • Властимир Вељовић(испред Удружења кореографа народних игара Србије)
 • Драган Пантелић (испред Удружења кореографа народних игара Србије)

Записник Комисије

Закључно са 29. 11. o.г. на адресе World Music Асоцијација Србије и Удружење кореографа народних игара Србије стигле су четири пријаве:

 1. Бошко Вујачић
 2. Светлана Цица Азањац
 3. Биљана БиљаАрсић-Крстић
 4. Љубомир Миле Вујчин

Комисија је констатовала да су све пријаве благовремено приспеле.

Прегледом пријава и пратеће документације констатовано је да су у формалном смислу све пријаве комплетне.

Пријаве и пратећа документација су потом размотрени с обзиром на критеријуме дате у чл. 3 Уредбе те критеријуме из чл. 3 Правилника о ближим условима, начину и поступку предлагања кандидата за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина у подручју културе Истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа.

Комисија сматра да су сва четири кандидата својим радом пружили врхунски допринос националној култури. Међутим, с обзиром на то да према чл. 6 ст. 1 Уредбе, репрезентативна удружења могу предложити три уметника, односно стручњака у култури, Комисија је репрезентативним удружењима World Music Асоцијација Србије и Удружење кореографа народних игара Србије предложила следеће кандидате за добијање признања:

 1. Бошко Вујачић,
 2. Светлана Цица Азањац,
 3. Биљана Биља Арсић-Крстић

САЖЕТА ОБРАЗЛОЖЕЊA ПРЕДЛОГА ЗА СТИЦАЊЕ ПРИЗНАЊА ЗА ВРХУНСКИ ДОПРИНОС НАЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ ОДНОСНО КУЛТУРИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Бошко Вујачић

Бошко Вујачић је несумњиво један од најзаслужнијих народних музичара-извођача, а посебно се истиче његово ангажовање на пољу очувања традиције епског певања уз гусле, које је као део српског културног наслеђа и идентитета уписано на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства УНЕСКО-а. Реч је о фолклорном уметничком изразу који повезује сфере музичког извођаштва и стваралаштва, с обзиром на то да се преноси усменим путем и кроз сваки перформанс изнова рекреира, а комплексни традиционални профил гуслара песника-музичара Бошко Вујачић употпуњује својим поетским стваралаштвом.

Из етномузиколошке и етнолошко-антрополошке перспективе несумњиво је да је гуслар Бошко Вујачић јединствена фигура на пољу културе и да својим ангажовањем и резултатима заслужује признање за врхунски допринос националној култури.

Светлана Азањац

Вишедеценијски посвећени рад Светлане Азањац, који је остварила као уредник РТС-а, резултирао је изузетним остварењима на пољу музичке културе у Србији која су вишеструко сагледива: на плану истраживања и сакупљања музичко-фолклорног и плесног материјала, његове заштите и презентације као важног сегмента НКН. О њеном успешном деловању сведоче и висока признања и награде на националним и међународним фестивалима етнолошког филма (1992-2007), као и Специјално признање за допринос у раду Етнолошког института САНУ. Имајући у виду импресивну професионалну биографију Светлане Азањац, која сведочи о њеним континуираним, разноврсним, вишеструким, вишеслојним и изузетно успешним и драгоценим делатностима у области истраживања, прикупљања, презентације, заштите, очувања и коришћења НКН Србије, предлажемо и уверени смо да у потпуности испуњава све критеријуме за стицање овог Признања.

Биљана Биља Арсић-Крстић

Биљана Биља Крстић је свестрана уметничка личност, која је делујући као вокални извођач, композитор, аранжер, вокални педагог, музички уредник у Радио Београду, дала вредан и трајан допринос развоју и ширењу српске националне музичке културе у земљи и свету, као један од најзначајнијих репрезената српске World Music сцене. Узимајући у обзир целокупан досадашњи рад Биље Крстић, као и њене доприносе, како у афирмацији музичке традиције, развоју и просперитету српске музичке културе и уметности у целини, тако и оне на међународној промоцији наших културно-музичких тековина, под пуном професионалном одговорношћу предлажемо Биљану Крстић као кандидата за признање за врхунски допринос националној култури, а њени постигнути резултати, наведени у образложењу, потврђују и оправдавају наш предлог.

Саша Срећковић, председник Комисије, Маша Вукановић, члан комисије, Марија Витас, члан комисије, Драган Пантелић, члан комисије, Властимир Вељовић, члан комисије

Оливер Ђорђевић, записничар

__________________________

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина за 2021. годину – Записник Комисије за 2021. годину

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина је 1. 11. 2021. године објавило Министарство културе и информисања Републике Србије а на својој Интернет страници га је широј јавности проследила и World Music Асоцијацијa Србије worldmusic.org.rs/javni-poziv-priznanje-za-vrhunski-doprinos-nacionalnoj-kulturi као и Удружење кореографа народних игара Србије uknis.rs, уз напомену да се пријаве шаљу до 25. 11. о.г. а како би се благовремено, до 30. 11. о.г, Министарству културе и информисања упутио образложен предлог кандидата за стицање Признања.

Сходно Уредби о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина (Сл. Гласник РС 6/20) репрезентативна удружења World Music Асоцијација Србије и Удружење кореографа народних игара Србије су на заједничкој седници одржаној 28. 11. о.г. формирали комисију са задатком да размотри пријаве доспеле на Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, те да Министарству културе и информисања Републике Србије достави образложени предлог кандидата за стицање овог признања.

Комисију чине:

Саша Срећковић, етнолог, УНЕСКО тренер за имплементацију Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа

др Маша Вукановић, етнолог (испред World Music Асоцијације Србије)

Марија Витас, етномузиколог (испред World Music Асоцијације Србије)

Горан Пауновић (испред Удружења кореографа народних игара Србије)

Драган Пантелић (испред Удружења кореографа народних игара Србије)

Записник Комисије

Закључно са 27. 11. o.г. на адресе World Music Асоцијација Србије и Удружење кореографа народних игара Србије стигло је шест пријава:

Богданка Боба Ђурић, Бошко Н. Вујачић, Димитрије О. Големовић, Бора Талевски, Душица Живковић и Ацо Марковић

Комисија је констатовала да су све пријаве благовремено приспеле.

Прегледом пријава и пратеће документације констатовано је да су у формалном смислу све пријаве комплетне, осим пријаве Аца Марковића, с обзиром на то да није доставио доказ да је остварио право на пензију.

Пријаве и пратећа документација су потом размотрени с обзиром на критеријуме дате у чл. 3 Уредбе те критеријуме из чл. 3 Правилника о ближим условима, начину и поступку предлагања кандидата за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина у подручју културе Истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа.

Комисија сматра да су свих пет кандидата својим радом пружили врхунски допринос националној култури. Међутим, с обзиром на то да према чл. 6 ст. 1 Уредбе, репрезентативна удружења могу предложити три уметника, односно стручњака у култури, Комисија је репрезентативним удружењима World Music Асоцијација Србије и Удружење кореографа народних игара Србије предложила следеће кандидате за добијање признања:

Богданка Боба Ђурић

Душица Живковић,

Димитрије О. Големовић

ОБРАЗЛОЖЕЊA ПРЕДЛОГА ЗА СТИЦАЊЕ ПРИЗНАЊА ЗА ВРХУНСКИ ДОПРИНОС НАЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ ОДНОСНО КУЛТУРИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Богданка Боба Ђурић

Огроман допринос Богданке Ђурић на упознавању, неговању, презентацији и популаризацији изузетних вредности традиционалног фолклорног народног стваралаштва као дела нематеријалног културног наслеђа у раду са децом, омладином и одраслима, и комплетан свестрани, стручни прилаз и посвећеност овоме раду, довео је до очувања, развијања и ширења етичких и естетских критеријума којима се и данас у земљи и свету наша традиционална народна уметност и култура вреднују као специфичне, препознатљиве и истовремено као врхунске.

Кроз рад у одбору за народне игре, организацију семинара и оцењивачким комисијама – жиријима у земљи и дијаспори и селекционисању најбољих за саборе и смотре, као и на месту директорке ансамбла Коло, она је успешно усмеравала и допринела да се наша нематеријална баштина сачува у изворном облику и да се на сцени што боље уметнички обликује. Свој рад је преточила у неколико књига које служе као основ за образовање млађих руководилаца фолклорних ансамбала и сеоских група. Мишљење Богданке Ђурић је у свакој ситуацији било и остаће врло цењено и поштовано, што је утицало да се савремени и ненационални трендови преиспитају и усмере на прави пут развоја.

Душица Живковић

Импресивна професионална биографија етнолога, музејског саветника Етнографског музеја у Београду у пензији Душице Живковић указује на вишеструко и вишеслојно искуство из којег се као један од најзначајнијих доприноса може истаћи њена улога у оснивању мреже за заштиту нематеријалног културног наслеђа Републике Србије. Лично је осмислила, те руководила имплементацијом и учинила одрживим систем заштите и очувања нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији. Мрежа за заштиту нематеријалног културног наслеђа, која данас представља једног од најактивнијих актера у заштити културног наслеђа уопште, а коју чине Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, Комисија за упис елемената у Национални регистар и мрежа регионалних координатора, као и Центар за нематеријално културно наслеђе, успостављена је под руководством госпође Живковић. Такође, у њеном професионалном раду остварени су и веома значајни резултати у области очувања нематеријалног културног наслеђа Србије и то, пре свега, путем међународне афирмације културе Републике Србије – била је руководилац тима који је припремио номинацијски досије за упис првог елемента из Републике Србије на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа – породичне славе. Својим преданим радом у бројним областима културе током своје богате каријере стекла је углед једног од најистакнутијих чланова Етнолошко- антрополошког друштва Србије.

Димитрије О. Големовић

Проф. др Димитрије О. Големовић је током деценија свога рада у области етномузикологије реализовао велики број теренских истраживања нарочито у руралним просторима некадашње Југославије. Поред истраживања и документовања традиционалне музике, проф. др Големовић је активан на плану заштите и представљања нашег музичког и фолклорног наслеђа. Његов опус чине 123 научне студије објављене у земљи и иностранству, 15 монографских књига и 11 носача звука.

Осим научног рада проф. др Големовић је пуне четири деценије посвећен педагошком раду превасходно на Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду, где је уз држање редовне наставе, био ментор бројним студентима приликом израде дипломских и магистарских радова, те докторских дисертација. Педагошким радом се бавио и у другим високошколским установама као што је Академија уметности у Бања Луци, те држећи предавања на Аристотел Универзитету у Солуну, Hoсhschule für Music und darstellende Kunst у Бечу, и NorthWestern University у Чикагу. У сарадњи са Савезом аматера Србије учествовао је у реализацији програма фестивала фолклорног стваралаштва, те у више наврата био члан жирија на манифестацијама као што су Сабор фрулаша у Прислоници и Драгачевски сабор трубача у Гучи. Деценијама гостује у радијским и телевизијским емисијама. Истакнут је и као композитор.

Комисија у саставу:

Саша Срећковић, председник Комисије

Маша Вукановић, члан комисије

Марија Витас, члан комисије

Драган Пантелић, члан комисије

Горан Пауновић, члан комисије

Оливер Ђорђевић, записничар

_________________________________________